- Διαφήμιση -

Κορίνα Κατσούρη: Το Θέατρο ήταν το απωθημένο μου!

του Στέρ­τσου Χαράλαμπου

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν χθες τα Ιακω­βά­τεια 2023 που οργά­νω­σε η Ιακω­βά­τειος Δημο­τι­κή Κεντρι­κή Βιβλιο­θή­κη στο Ληξού­ρι 3 και 4 Αυγού­στου 2023 με συν­διορ­γα­νω­τές την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κεφα­λο­νιάς και τον Σύλ­λο­γο Φίλων Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιοθήκης

Οι διή­με­ρες εκδη­λώ­σεις είχαν θέμα το σει­σμό του 1953.

Την Παρα­σκευή 4 Αυγού­στου, δεύ­τε­ρη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων, μετα­ξύ άλλων, η Φοί­βη Ρίζου, φιλό­λο­γος, διδά­κτωρ Εκπαί­δευ­σης, αφη­γή­θη­κε μέσα από ένα συναρ­πα­στι­κά ζωντα­νό κεί­με­νο τους σει­σμούς στο νησί χρη­σι­μο­ποιώ­ντας και παρου­σιά­ζο­ντας το βιβλίο της Καί­ης Τσι­τσέ­λη «Ο θάνα­τος μιας πόλης»

Απο­σπά­σμα­τα από το βιβλίο δια­σκευά­στη­καν θεα­τρι­κά και σε σκη­νο­θε­σία της Σοφί­ας Δελ­λα­πόρ­τα  τα ερμή­νευ­σε η ηθο­ποιός Κορί­να Κατσούρη

Η hellas2day.gr ήταν εκεί και στο τέλος της παρά­στα­σης συνο­μί­λη­σε με την ηθο­ποιό Κορί­να Κατσούρη

hellas2day:  Συγ­χα­ρη­τή­ρια για την όμορ­φη παρουσίαση

Κορί­να Κατσού­ρη: Ευχαριστώ

hellas2day:  Πως προ­έ­κυ­ψε η εμπλο­κή σου με το θέα­τρο;

Κορί­να Κατσού­ρη: Το Θέα­τρο ήταν το απω­θη­μέ­νο μου! Πάντα από μικρή έπια­να τον εαυ­τό μου να θέλει να ασχο­λη­θεί με το Θέα­τρο. Παντρεύ­τη­κα σε νεα­ρή ηλι­κία, προ­έ­κυ­ψαν τα παι­διά, ασχο­λή­θη­κα με τις σπου­δές τους και έτσι μέχρι τότε δεν μου είχε δοθεί η ευκαι­ρία ενα­σχό­λη­σης μ’αυτό. Μετά, αφού βρέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος  χρό­νος, τελεί­ω­σα το ΙΕΚ Υπο­κρι­τι­κής στο Αργο­στό­λι και από το 2019 παρα­κο­λού­θη­σα σεμι­νά­ρια, κάποια workshops κλπ…

hellas2day:  Είσαι Ληξου­ριώ­τισ­σα;

Κορί­να Κατσού­ρη: Είμαι από τα Δει­λι­νά­τα, ο σύζυ­γος είναι Ληξουριώτης

hellas2day: Με τι ασχο­λεί­σαι αυτό τον καιρό;

Κορί­να Κατσού­ρη: Ασχο­λού­μαι με το Θέα­τρο. Κάνω τα όνει­ρά μου πραγ­μα­τι­κό­τη­τα! Εχου­με μια ερα­σι­τε­χνι­κή ομά­δα κι ασχο­λού­μα­στε με το Θέα­τρο από το 2015.

hellas2day: Εχεις παί­ξει κι εκτός Κεφαλονιάς;

Κορί­να Κατσού­ρη: Κατά κύριο λόγο δρα­στη­ριο­ποιού­μαι εδώ! Αν μας καλέ­σουν κι εκτός πηγαί­νου­με. Την τελευ­ταία φορά, εκτός, βρε­θή­κα­με στην Αθή­να. Μας είχαν καλέ­σει στο Χαϊ­δά­ρι. Αλλά η βάση μας είναι εδώ. Προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε όλο το χει­μώ­να για τις παρα­στά­σεις μας μες το καλοκαίρι

hellas2day: Επό­με­να σχέδια;

Κορί­να Κατσού­ρη: Η επό­με­νη εκδή­λω­ση είναι για τις 22 Αυγού­στου. Παρου­σιά­ζου­με το έργο του Ιάκω­βου Καμπα­νέ­λη «Ο Οδυσ­σέ­ας γύρι­σε σπί­τι». Αυτό είναι το επό­με­νο σχέ­διο. Ταυ­τό­χρο­να παρα­κο­λου­θώ στο ΕΚΠΑ ένα σεμι­νά­ριο για να πάρω ένα πιστο­ποι­η­τι­κό εξει­δι­κευ­μέ­νης επι­μόρ­φω­σης στη θεα­τρι­κή αγω­γή στο θέα­τρο στην εκπαί­δευ­ση, και στις πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις. Γενι­κώς είμαι σε μια κίνη­ση για­τί πιστεύω ότι πρέ­πει συνε­χώς να εξελισσόμαστε.

hellas2day: Ποια είναι η σχέ­ση σου με την Κεφαλονιά;

Κορί­να Κατσού­ρη: Μόνι­μη και διαρ­κής. Εδώ είναι ο τόπος μου και τον αγαπώ!

hellas2day: Ευχα­ρι­στού­με πολύ

 

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook: 

Το Θέα­τρο σήμε­ρα Theatre today

Το Ληξού­ρι σήμερα

Η Παλι­κή Κεφα­λο­νιάς σήμερα

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.