- Διαφήμιση -

Κέρκυρα: Γνωρίζοντας το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Το μου­σείο Ασια­τι­κής Τέχνης, βρί­σκε­ται στο ιστο­ρι­κό κέντρο της πόλης της Κέρ­κυ­ρας. Το μου­σείο οφεί­λει την ύπαρ­ξή του στην πρω­το­βου­λία, το όνει­ρο και τη γεν­ναιο­δω­ρία του Γρη­γο­ρί­ου Μάνου ‑Έλλη­να πρέ­σβη στην Αυστρία- ο οποί­ος ήταν παθια­σμέ­νος συλ­λέ­κτης κινέ­ζι­κης, ιαπω­νι­κής και κορε­ά­τι­κης τέχνης.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.