- Διαφήμιση -

Οθωνοί-Ερεικούσα-Μαθράκι: Εμβληματική πορεία σε τρία απόμακρα νησιά

Εάν βρε­θεί­τε στην Κέρ­κυ­ρα η σε ένα άλλο νησί του Ιονί­ου θα ήταν παρά­λει­ψη να μην επι­σκε­φθεί­τε δύο παρα­με­θό­ρια νησιά που βρί­σκο­νται στο φυσι­κό θαλάσ­σιο σύνο­ρο της χώρας μας μετα­ξύ Ιονί­ου Πελά­γους και Αδρια­τι­κής Θάλασσας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.