- Διαφήμιση -

Παλιές Σινιές: Το εγκαταλελειμμένο χωριό της Κέρκυρας

Οι Παλιές Σινιές της Κέρ­κυ­ρας θεω­ρεί­ται ότι βρί­σκο­νταν εκεί ήδη από τον 17ο αιώ­να. Όπως υπο­λο­γί­ζε­ται και σύμ­φω­να με ιστο­ρι­κές ανα­φο­ρές, το χωριό που σήμε­ρα λέγε­ται Παλιές Σινιές εγκα­τα­λεί­φθη­κε τη δεκα­ε­τία του 1960, όταν οι κάτοι­κοι μετα­κό­μι­σαν στο Νησά­κι. Ο λόγος για ένα παρα­θα­λάσ­σιο σύγ­χρο­νο χωριό, ένα από τα πιο του­ρι­στι­κά στη βόρεια Κέρ­κυ­ρα. Και μπο­ρεί παλιά οι Σινιές να ήταν ένα ζωντα­νό χωριό αλλά σήμε­ρα αυτό που θα αντι­κρί­σει κανείς είναι εντε­λώς διαφορετικό…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.