- Διαφήμιση -

Παραλία Γουβιά: Η απάνεμη παραλία της Κέρκυρας

Η παρα­λία Γου­βιών βρί­σκε­ται μπρο­στά από τον ομώ­νυ­μο οικι­σμό που απο­τε­λεί δημο­φι­λές του­ρι­στι­κό θέρε­τρο. Είναι αμμώ­δης με ρηχά νερά, ήρε­μα και ασφα­λή για μικρά παι­διά αφού ο φυσι­κός κόλ­πος με το φεγ­γα­ρω­ει­δές σχή­μα προ­στα­τεύ­ε­ται πλή­ρως από τους ανέμους.Στην παρα­λία Γου­βιών θα βρεί­τε ομπρέ­λες και ξαπλώ­στρες. Μπο­ρεί­τε επί­σης να επι­δο­θεί­τε σε θαλάσ­σια σπορ, όπως αλε­ξί­πτω­το και θαλάσ­σιο σκι, ακό­μα και σε κατα­δύ­σεις, καθώς υπάρ­χει επαγ­γελ­μα­τι­κό κέντρο κατα­δύ­σε­ων δίπλα στη μαρί­να. Εκεί θα βρεί­τε και ένα pool bar για σύντο­μες, δρο­σε­ρές βου­τιές στην πισί­να. Μπο­ρεί­τε επί­σης να κάνε­τε μια μικρή εκδρο­μή με σκά­φος που θα σας οδη­γή­σει και σε άλλες παρα­λί­ες της βορειο­α­να­το­λι­κής ακτής του νησιού.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.