- Διαφήμιση -

Πόρτο Τιμόνι — Από τις ωραιότερες παραλίες της Κέρκυρας

Η παραλία όπου συναντήθηκαν μυστικά ο Οδυσσέας και η Ναυσικά...

Το Πόρ­το Τιμό­νι είναι μια πανέ­μορ­φη, παρα­λία, καλά κρυμ­μέ­νη και όχι ιδιαί­τε­ρα γνω­στή κάτω από το χωριό Αφιώ­νας και κοντά στον Άγιο Γεώρ­γιο Πάγων. Στην ουσία πρό­κει­ται για δύο δια­φο­ρε­τι­κές παρα­λί­ες που χωρί­ζο­νται από μια στε­νή λωρί­δα γης. Η μικρό­τε­ρη ονο­μά­ζε­ται Λιμνί και η μεγα­λύ­τε­ρη Πόρ­το Τιμό­νι. Πραγ­μα­τι­κά η τοπο­θε­σία εκεί είναι εκπλη­κτι­κή, καθώς κατα­πρά­σι­νοι πυκνοί λόφοι κατα­λή­γουν στις δύο αυτές παρα­λί­ες, η μία με τα γαλα­νά και η δεύ­τε­ρη με τα πιο σκού­ρα μπλε νερά. Οι δύο αυτοί κόλ­ποι, όπως θα δια­πι­στώ­σε­τε έχουν και δια­φο­ρε­τι­κή θερ­μο­κρα­σί­ας νερών.

Για να φτά­σε­τε στο Πόρ­το Τιμό­νι θα πρέ­πει να πάρε­τε το μονο­πά­τι που ξεκι­νά από την μικρή πλα­τεία του Αφιώ­να. Η διάρ­κεια της δια­δρο­μής μέχρι την παρα­λία είναι περί­που 20 λεπτά, όμως θα πρέ­πει να είστε ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί καθώς το μονο­πά­τι αν και πολυ­περ­πα­τη­μέ­νο είναι από­το­μο και σε ορι­σμέ­να σημεία κακατράχαλο.

Το μόνο που θα βρεί­τε στο Πόρ­το Τιμό­νι είναι οι κλει­στοί, απά­νε­μοι κόλ­ποι, πεντα­κά­θα­ρα νερά και λίγους λουόμενους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Βόρεια Κέρ­κυ­ρα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.