- Διαφήμιση -

Αβλέμονας — Μισή ώρα απο τα Κύθηρα ένα κυκλαδίτικο τοπίο

Το γραφικό ψαροχώρι του Αβλέμονα με το ενετικό φρούριο

Ο Αβλέ­μο­νας στο δυτι­κό τμή­μα του νησιού, σε από­στα­ση περί­που μισής ώρας με το αυτο­κί­νη­το από τη Χώρα των Κυθή­ρων, είναι, ίσως, το πιο όμορ­φο παρα­θα­λάσ­σιο χωριου­δά­κι του νησιού. Το σκη­νι­κό μοιά­ζει μαγι­κό, ενώ τα χρώ­μα­τα και η αισθη­τι­κή παρα­πέ­μπουν έντο­να σε κάποιο παρα­δο­σια­κό και γρα­φι­κό χωριό των Κυκλάδων.

Η κινη­μα­το­γρα­φι­κή, θα έλε­γε κανείς, παρα­λία του χωριού με τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά βρά­χια ολό­γυ­ρά της, συν­θέ­τει ένα σκη­νι­κό που μετα­φέ­ρει μαγι­κά στη δεκα­ε­τία του ΄60 με τους λουό­με­νους να απο­λαμ­βά­νουν την ηλιο­θε­ρα­πεία τους πάνω στα βρά­χια και να πραγ­μα­το­ποιούν βου­τιές στα κρυ­στάλ­λι­να, τιρ­κουάζ νερά του μικρού κολ­πί­σκου, που μοιά­ζει με πισί­να, απευ­θεί­ας από αυτά.

Τα λιγο­στά σπί­τια του χωριού είναι πάλ­λευ­κα και με χρω­μα­τι­στές λεπτο­μέ­ρειες από τις φού­ξια βου­καμ­βί­λιες και τα μπλε πορ­το­πα­ρά­θυ­ρα, με έντο­νες αιγιο­πε­λα­γί­τι­κες επιρ­ρο­ές, ενώ ο οικι­σμός φημί­ζε­ται για τις ψαρο­τα­βέρ­νες με θέα στο μικρό και γρα­φι­κό κόλπο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Κύθη­ρα Αντι­κύ­θη­ρα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.