- Διαφήμιση -

Χαλκιδική και Λευκάδα 2 πλωτές εξέδρες για πρόσδεση σκαφών

Δύο άδειες για πλω­τές εξέ­δρες για τη πρόσ­δε­ση σκα­φών επο­χι­κά εγκρί­θη­καν από τους αρμό­διους φορείς, προς τοπο­θέ­τη­ση σε θαλάσ­σιες περιο­χές της Χαλ­κι­δι­κής και της Λευκάδας.

Ειδι­κό­τε­ρα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Λιμέ­νων, Λιμε­νι­κής Πολι­τι­κής και Ναυ­τι­λια­κών Επεν­δύ­σε­ων, ενέ­κρι­νε την εκ νέου τοπο­θέ­τη­ση πλω­τής εξέ­δρας επι­φά­νειας 72 τ.μ. και δια­δρό­μου συνο­λι­κής επι­φά­νειας 132 τ.μ., μπρο­στά από το ξενο­δο­χείο EKIES ALL SENSES RESORTS στη θαλάσ­σια περιο­χή Βουρ­βου­ρού Σιθω­νί­ας Χαλ­κι­δι­κής, για λογα­ρια­σμό της εται­ρεί­ας ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με σκο­πό τη χρή­ση της για πρόσ­δε­ση σκα­φών, για επο­χια­κή χρή­ση μέχρι 6 μηνών.

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Λιμέ­νων, Λιμε­νι­κής Πολι­τι­κής και Ναυ­τι­λια­κών Επεν­δύ­σε­ων, ενέ­κρι­νε την τοπο­θέ­τη­ση πλω­τής εξέ­δρας συνο­λι­κής επι­φά­νειας 85,95 τ.μ., για επο­χια­κή χρή­ση 6 μηνών, μπρο­στά από το Ξενο­δο­χείο Μαδου­ρή, στη θαλάσ­σια περιο­χή Νυδρί­ου Λευ­κά­δας, για λογα­ρια­σμό της εται­ρεί­ας ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Ι. Ε.Π.Ε

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.