- Διαφήμιση -

Η Λευκάδα στην Αρχαιότητα

Το όνο­μά της η Λευ­κά­δα το πήρε απ’ το ακρω­τή­ριο Λευ­κά­τα η αλλιώς Κάβος της Κυράς, που βρί­σκε­ται στο νοτιό­τε­ρο άκρο του νησιού. Το ακρω­τή­ριο στην αρχαιό­τη­τα ονο­μα­ζό­ταν Λευ­κάς πέτρα ή Λευ­κάς άκρα. Ένας μύθος λέει ότι η ποι­ή­τρια Σαπ­φώ, απ’ τη νήσο Λέσβο, πήδη­ξε απ’ το βρά­χο του ακρω­τη­ρί­ου για να απαλ­λα­γεί απ’ τον έρω­τά της για τον Φάω­να. Κοντά σ’ εκεί­νη την περιο­χή υπάρ­χει και ο ναός του θεού Απόλ­λω­να, στον οποί­ον είναι αφιε­ρω­μέ­νος ο λευ­κός βρά­χος. Πιο παλιά το νησί ονο­μα­ζό­ταν Αγία Μαύ­ρα παίρ­νο­ντας το όνο­μα αυτό απ’ τον ομώ­νυ­μο ναό που ήταν κτι­σμέ­νος μέσα στο κάστρο της Αγί­ας Μαύ­ρας, το οποίο βρί­σκε­ται απέ­να­ντι απ’ την πόλη της Λευ­κά­δας και το οποίο απο­τε­λού­σε πρό­τυ­πο οχυ­ρω­μα­τι­κής τέχνης. Για κάποιο μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα η πόλη της Λευ­κά­δας ήταν κτι­σμέ­νη γύρω απ’ αυτό το κάστρο, αργό­τε­ρα όμως οι Βενε­τοί τη μετέ­φε­ραν στη σημε­ρι­νή της θέση.

Έρευ­νες έχουν δεί­ξει ότι τα πρώ­τα δείγ­μα­τα πολι­τι­σμού στο νησί υπάρ­χουν απ’ την παλαιο­λι­θι­κή επο­χή. Από ανα­σκα­φές που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Γερ­μα­νός αρχαιο­λό­γος Βίλελμ Ντέρπ­φελντ στην περιο­χή του Νυδρί­ου, ανα­κά­λυ­ψε ευρή­μα­τα απ’ την επο­χή του Χαλ­κού (2000 π.χ.) και δια­τύ­πω­σε τη θεω­ρία ότι η Λευ­κά­δα είναι η Ομη­ρι­κή Ιθά­κη.

Λίγο έξω απ’ την πόλη και πιο συγκε­κρι­μέ­να κοντά στο Καλ­λι­γό­νι υπάρ­χουν ερεί­πια της αρχαί­ας πόλης Νήρι­κος, η οποία υπήρ­ξε η πρώ­τη πόλη του νησιού. Γύρω γύρω απ’ την πόλη είχε κτι­στεί ένα μεγά­λο τεί­χος, κομ­μά­τι του οποί­ου σώζε­ται μέχρι και σήμερα.

Η Λευ­κά­δα έχει πάρει μέρος σε πολ­λές μεγά­λες μάχες στο παρελ­θόν, όπως η ναυ­μα­χία της Σαλα­μί­νας και η μάχη των Πλα­ταιών κατά τους περ­σι­κούς πολέ­μους, καθώς και στον Πελο­πον­νη­σια­κό πόλε­μο στο πλευ­ρό των Σπαρ­τια­τών. Ακο­λού­θη­σε πιστά και το Μέγα Αλέ­ξαν­δρο στην τερά­στια εκστρα­τεία του. Φαί­νε­ται ότι από τους ακο­λού­θους αυτούς ιδρύ­θη­κε η ομώ­νυ­μη πόλη στην παρα­λια­κή Συρία, καθώς και μια άλλη κοντά στην Δαμα­σκό.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.