- Διαφήμιση -

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Συλλαλητήριο στα Γιάννενα το Σάββατο ενάντια στη λεηλασία της φύσης και τις εξορύξεις

Κλι­μά­κω­ση του αγώ­να ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις υδρογονανθράκων
Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εκα­το­ντά­δες πολί­τες της περιο­χής μας που συμ­με­τεί­χαν στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­θη­κε στα Γιάν­νε­να στις 15 Ιού­νη ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις υδρο­γο­ναν­θρά­κων. Οι τοπι­κές επι­τρο­πές Ηπεί­ρου της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α καλού­νε σε κλι­μά­κω­ση του αγώ­να ενά­ντια στην εξό­ρυ­ξη υδρο­γο­ναν­θρά­κων στη περιο­χή μας. Καλού­με τα συν­δι­κά­τα , συλ­λο­γι­κό­τη­τες , δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές κινή­σεις, περι­βαλ­λο­ντι­κές ομά­δες , ορει­βα­τι­κούς συλ­λό­γους , πολι­τι­στι­κούς και μορ­φω­τι­κούς συλ­λό­γους να σηκώ­σουν το ανά­στη­μά τους στην επέ­λα­ση των ενερ­γεια­κών κολοσ­σών. Καλού­με αυτούς που γυρί­ζουν τη πλά­τη τους στη προ­σπά­θεια κινη­το­ποί­η­σης του λαού ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις να συμ­βάλ­λουν στην ανά­πτυ­ξη του αγώνα.
Για να σώσου­με τη περιο­χή μας από τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες της κλι­μα­τι­κής κρί­σης που προ­κα­λεί το σύστη­μα του κέρ­δους που υπη­ρε­τούν οι κυβερ­νή­σεις χρειά­ζε­ται αγώ­νας ενά­ντια στη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τη συναι­νε­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση των ΣΥΡΙ­ΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ακρο­δε­ξιάς και την ΕΕ που δήθεν νοιά­ζο­νται για τη λεγό­με­νη κλι­μα­τι­κή αλλα­γή (περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή είναι) αλλά λει­τουρ­γούν ως “αρνη­τές” και ρίχνουν τα βάρη της περι­βαλ­λο­ντι­κής κατα­στρο­φής στην εργα­τι­κή τάξη και τους αγρό­τες αλλά και ενά­ντια στην ακρο­δε­ξιά που σηκώ­νει τη σημαία της “απά­της της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής” για να υπο­στη­ρί­ξει ανοι­κτά τις εται­ρί­ες ορυ­κτών καυ­σί­μων και το δήθεν φτη­νό πετρέ­λαιο για το λαό.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε αγώ­να για άμε­ση κατάρ­γη­ση κάθε σχε­δί­ου για εξο­ρύ­ξεις, για να μην κοπεί η Ηπει­ρος, η χώρα και η Μεσό­γειος σε «οικό­πε­δα» οικο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης από το κεφά­λαιο με ανοι­κτή πάντα την απει­λή πολέ­μων, για προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος κόντρα στην ασυ­δο­σία του κεφα­λαί­ου. Για την ανα­τρο­πή της πολι­τι­κής και της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Για τη ρήξη — απο­δέ­σμευ­ση από την δήθεν «πρά­σι­νη» ΕΕ.
Να οργα­νώ­σου­με αγώ­νες ενά­ντια στη λεη­λα­σία της φύσης και των ζώων μας
Να χτί­σου­με δίκτυα αλλη­λεγ­γύ­ης και αντίστασης
Να φύγουν οι εται­ρεί­ες χωρίς καμία αποζημίωση
Να καταρ­γη­θεί το χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας . Ενέρ­γεια φθη­νή για όλο το λαό.
Η ενερ­γεια­κή υπο­δο­μή της χώρας (παρα­γω­γή, δια­νο­μή) να περά­σει σε δημό­σιο κρα­τι­κό έλεγ­χο προς όφε­λος των εργαζομένων.
τοπι­κές επι­τρο­πές Ηπείρου
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.