- Διαφήμιση -

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΚΟΥΔΑ

Τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες το πρό­βλη­μα προ­σέγ­γι­σης άγριων ζώων σε πιο ανθρω­πο­γε­νή περι­βάλ­λο­ντα αυξά­νε­ται παγκο­σμί­ως. Με την προ­σαρ­μο­στι­κό­τη­τα που την χαρα­κτη­ρί­ζει, η καφέ αρκού­δα πλέ­ον ενσω­μα­τώ­νε­ται και σε πιο «ανθρω­πο­γε­νή» τοπία και οικο­συ­στή­μα­τα. Διά­φο­ροι παρά­γο­ντες εξυ­πη­ρε­τούν αυτή την συμπε­ρι­φο­ρά, όπως η δάσω­ση των περιο­χών εγγύς των οικι­σμών, η εντα­τι­κο­ποί­η­ση των χρή­σε­ων γης, οι χρο­νιές χαμη­λής καρ­πο­φο­ρί­ας και η μη ορθή δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των ή νεκρών ζώων. Όλα αυτά έκα­ναν την αρκού­δα να προ­σαρ­μο­στεί σε «νέες», εύκο­λα προ­σβά­σι­μες, ανθρω­πο­γε­νούς προ­έ­λευ­σης τρο­φές.
● Αν μια αρκού­δα προ­σελ­κυ­στεί από την μυρω­διά κάποιας ανθρω­πο­γε­νούς προ­έ­λευ­σης πηγής τρο­φής, όπως λόγου χάρη κάποιο νεκρό ζώο ή απορ­ρίμ­μα­τα και το κατα­να­λώ­σει, η κίνηση/συμπεριφορά αυτή είναι καθο­ρι­στι­κή για να λάβει μια­τρο­φι­κή αντα­μοι­βή. Οι αρκού­δες έχουν την ικα­νό­τη­τα εκμά­θη­σης από μια εμπει­ρία καιαυ­τή η δια­δι­κα­σία αρκεί ώστε η αρκού­δα­να απο­κτή­σει συμπε­ρι­φο­ρά τρο­φι­κής «εξάρ­τη­σης».
● Η σύν­δε­ση μετα­ξύ οσμη­τι­κού ερε­θί­σμα­τος και τρο­φι­κής αντα­μοι­βής γίνε­ται εφό­σον το ζώο κατά­φε­ρε επι­τυ­χώς να έχει πρό­σβα­ση σε ανθρω­πο­γε­νούς προ­έ­λευ­σης τρο­φή, χωρίς καμία αρνη­τι­κή εμπει­ρία και αρχί­ζει να ανα­πτύσ­σει νέα συμπε­ρι­φο­ρι­κά πρό­τυ­πα ώστε να συνε­χί­σει να ψάχνει για τις συγκε­κρι­μέ­νες ανθρω­πο­γε­νείς πηγές τροφής.
● Όταν χρη­σι­μο­ποιού­νται επα­νει­λημ­μέ­να τέτοιες πηγές τρο­φής σε κοντι­νή από­στα­ση από οικι­σμούς (ή/και εντός), η αρκού­δα συνη­θί­ζει και εξοι­κειώ­νε­ται με την ανθρώ­πι­νη παρου­σία και την συσχε­τί­ζει με την εύρε­ση τρο­φής. Η παρε­μπό­δι­ση της χρή­σης ανθρω­πο­γε­νών πηγών τρο­φής σε κοντι­νή από­στα­ση από τους οικι­σμούς ή εντός αυτών, μαζί με άλλες ενέρ­γειες διαχείρισης/διευθέτησης, είναι κρί­σι­μο μέρος της πρό­λη­ψης των αλλη­λε­πι­δρά­σε­ων ανθρώ­που αρκούδας.
● Άλλο αίτιο της επα­φής της αρκού­δας με τον άνθρω­πο έχει να κάνει με την ηθο­λο­γία και τα κοι­νω­νι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του είδους. Για παρά­δειγ­μα, λιγό­τε­ρο κυριαρ­χι­κά, ανή­λι­κα αρσε­νι­κά άτο­μα ή θηλυ­κά με τα μικρά τους, είναι πιθα­νό να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν περιο­χές ανθρώ­πι­νης εξά­πλω­σης για την προ­στα­σία τους από περισ­σό­τε­ρο κυριαρ­χι­κά άτομα.
● Η αρκού­δα έχει πολύ καλή ακοή και όσφρη­ση και όχι τόσο καλή όρα­ση. Επί­σης έχει εξαι­ρε­τι­κή μνή­μη και αντί­λη­ψη. Αν δεν ενο­χλη­θεί, ακο­λου­θεί συγκε­κρι­μέ­νη “ρου­τί­να” στις καθη­με­ρι­νές της μετα­κι­νή­σεις. Χρη­σι­μο­ποιεί την ίδια όχθη ρεμα­τιάς, τον ίδιο δασι­κό δρό­μο ή το ίδιο μονο­πά­τι για τις μετα­κι­νή­σεις της, για να πάει στη φωλιά της και τους ίδιους οπω­ρώ­νες για να βρει φρού­τα ή άλλα σημεία που έχει ξανα­βρεί τροφή.
● Εφό­σον κινού­μα­στε σε μια περιο­χή με παρου­σία αρκού­δας κάνου­με την παρου­σία μας αισθη­τή δημιουρ­γώ­ντας θόρυ­βο, πχ μιλώ­ντας μετα­ξύ μας ή τρα­γου­δώ­ντας ή χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια σφυ­ρί­χτρα, αν κάνου­με άθλη­ση, όπως τρέ­ξι­μο. Αν η αρκού­δα μας ακού­σει ή μας μυρί­σει θα φρο­ντί­σει να φύγει πριν καν αντι­λη­φθού­με την παρου­σία της. Χρη­σι­μο­ποιού­με κυρί­ως τους υπάρ­χο­ντες δασι­κούς δρό­μους και μονο­πά­τια και απο­φεύ­γου­με τη διέ­λευ­ση μέσα από πυκνή βλά­στη­ση. Αν έχου­με σκύ­λο τον κρα­τά­με δεμένο.
● Εφό­σον την συνα­ντή­σου­με, μένου­με ακί­νη­τοι, κρα­τά­με την ψυχραι­μία μας και αφή­νου­με χώρο στο ζώο για να απο­μα­κρυν­θεί. Προ­σπα­θού­με να οπι­σθο­χω­ρή­σου­με αργά προς την αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την «κυριαρ­χία» της στο χώρο και δεν τρέ­χου­με ή κάνου­με ενέρ­γειες που μπο­ρεί να θεω­ρή­σει ως απει­λή (πετά­με πέτρες, κατευ­θυ­νό­μα­στε προς το ζώο κλπ). Αν βρι­σκό­μα­στε σε όχη­μα παρα­μέ­νου­με σε αυτό δεν την πλη­σιά­ζου­με ανα­πτύσ­σο­ντας ταχύ­τη­τα ή την ακο­λου­θού­με αν συνε­χί­σει να περ­πα­τά­ει στην οδό.
● Σε περί­πτω­ση στε­νών χώρων δημιουρ­γού­με χώρο δια­φυ­γής για την αρκού­δα και δεν της ¨κόβου­με¨ το δρόμο.
● Η όρθια στά­ση δεν είναι δείγ­μα επι­θε­τι­κό­τη­τας αλλά ανί­χνευ­σης του χώρου. Αν συνα­ντή­σου­με μια αρκού­δα και στα­θεί στα πίσω πόδια είναι για να ανι­χνεύ­σει και να απο­φα­σί­σει τον δίο­δο δια­φυ­γής της.
● Οι πιο συνη­θι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις για εκδή­λω­ση κάποιας μορ­φής επι­θε­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά είναι:
i) Να είναι θηλυ­κή αρκού­δα με μικρά, οπό­τε να θέλει να προ­στα­τεύ­σει τα μικρά της.
ii) Να είναι κοντά στο πτώ­μα ενός ζώου, οπό­τε να θέλει να προ­στα­τέ­ψει το φαγη­τό της.
iii) Να αιφ­νι­δια­στεί από την παρου­σία μας χωρίς να μας έχει αντιληφθεί.
● Μην αφή­νε­τε σκου­πί­δια που έξω από τους κάδους απορ­ριμ­μά­των ή τους κάδους ανοιχτούς.
● Μην πετά­τε σκου­πί­δια, άλλες τρο­φές ή υπο­λείμ­μα­τα νεκρών ζώων ή σοδειάς ανεξέλεγκτα.
● Φρο­ντί­στε για την έγκαι­ρη συγκο­μι­δή καρ­πών που βρί­σκο­νται εντός ή πλη­σί­ον οικι­σμών, ώστε να είναι δύσκο­λη η ανεύ­ρε­ση τρο­φής από το ζώο.
● Να εγκα­τα­στα­θεί φωτι­σμός περι­με­τρι­κά των οικο­πέ­δων, απο­θη­κών, θερ­μο­κη­πί­ων ή κτη­νο­τρο­φι­κών εγκαταστάσεων.
● Όσοι έχουν οικό­σι­τα ζώα να φρο­ντί­ζουν για την ασφά­λειά τους ειδι­κά κατά τις νυχτε­ρι­νές ώρες. Το ίδιο ισχύ­ει και για τις τρο­φές των ζώων.
● Απο­τε­λε­σμα­τι­κές μέθο­δοι απο­τρο­πής ζημιών σε καλ­λιέρ­γειες, κυψέ­λες, ή πτη­νο­κτη­νο­τρο­φι­κές εγκα­τα­στά­σεις είναι η τοπο­θέ­τη­ση ηλε­κτρο­φό­ρας περί­φρα­ξης ή η χρή­ση σκύ­λων φύλαξης.
● Οι ζημιές που προ­κα­λού­νται από την αρκού­δα απο­ζη­μιώ­νο­νται από τον
(ΕΛΓΑ) για τους ασφα­λι­σμέ­νους αγρό­τες και κτηνοτρόφους.
● Η ενη­μέ­ρω­ση της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας, του Δήμου και της Αστυ­νο­μί­ας για περι­στα­τι­κό εμφά­νι­σης αρκού­δας θα πρέ­πει να είναι άμεση.
● Τονί­ζε­ται ότι η καφέ αρκού­δα είναι από­λυ­τα προ­στα­τευό­με­νο είδος με βάση την
εθνι­κή νομο­θε­σία [άρθρο 258, παρ. 2ε και 2ζ (ΝΔ 86/69) του Δασι­κού Κώδι­κα], ενώ περι­λαμ­βά­νε­ται και ως είδος προ­τε­ραιό­τη­τας στα παραρ­τή­μα­τα ΙΙ και IV της Οδη­γί­ας των Οικο­τό­πων (92/43/EΟΚ). Επί­σης, περι­λαμ­βά­νε­ται στο παράρ­τη­μα ΙΙ της Σύμ­βα­σης της Βέρ­νης ως είδος υπό αυστη­ρή προ­στα­σία, ενώ το εμπό­ριό της καθώς και το εμπό­ριο τμη­μά­των της απα­γο­ρεύ­ε­ται σύμ­φω­να με τη Σύμ­βα­ση CITES.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.