- Διαφήμιση -

Η εκκλησία της Παναγίας Παρηγορήτισσας στην Άρτα με τον τρούλο που αιωρείται

Έχει γίνει αντικείμενο μελέτης ακόμη και από το Πολυτεχνείο.

Η εκκλη­σία της Πανα­γί­ας Παρη­γο­ρή­τισ­σας είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον Ευαγ­γε­λι­σμό της Θεο­τό­κου και χτί­στη­κε στα τέλη του 13ου αι., από το δεσπό­τη της Ηπεί­ρου Νικη­φό­ρο Κομνη­νό Δού­κα και τη σύζυ­γό του Άννα Παλαιο­λο­γί­να. Παλαιό­τε­ρα απο­τε­λού­σε καθο­λι­κό μεγά­λου μονα­στη­ριού, από το οποίο σώζο­νται επί­σης 16 κελιά και η Τρά­πε­ζα, δηλα­δή το εστια­τό­ριο της μονής…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.