- Διαφήμιση -

Λίμνη Ριαχόβου ή Ντοβρίτσι: Μια μικρή γαλάζια πινελιά μέσα στο πράσινο της Ηπείρου

Λίγο πριν το χωριό Ριάχοβο, σε μία μαγευτική τοποθεσία μέσα σε ένα μοναδικό δρυοδάσος

Η λίμνη του Ρια­χό­βου είναι μικρή, με έκτα­ση γύρω στα 45 στρέμ­μα­τα. Το σχή­μα της είναι τετρά­γω­νο, με μία μικρή υδά­τι­νη εξο­χή προς τα βόρεια και φιλο­ξε­νεί καλα­μώ­νες και μία μικρή παρα­λία, ενώ στο­λί­δι της είναι το μικρό νησά­κι που βρί­σκε­ται στη μέση και απο­τε­λεί κατα­φύ­γιο για πολ­λά και σημα­ντι­κά είδη παρυ­δά­τιων που­λιών. Στην ευρύ­τε­ρη υδρο­λο­γι­κή λεκά­νη της περιο­χής σχη­μα­τί­ζε­ται ένας σημα­ντι­κός υγρο­βιό­το­πος πιο κάτω από τη λίμνη, γεμά­τος καλαμώνες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.