- Διαφήμιση -

Ροδαυγή: Ένα ρομαντικό χωριό στην Άρτα

Η Ροδαυ­γή είναι ένα πανέ­μορ­φο ορει­νό χωριό σε υψό­με­τρο 702 μέτρων, υπά­γε­ται στον Δήμο Αρταί­ων και απέ­χει 24 χιλιό­με­τρα από την πόλη της Άρτας και μετρά γύρω στους 250 μόνι­μους κατοί­κους. Το όνο­μα της προ­έρ­χε­ται από τις λέξεις ρόδο και αυγή και της δόθη­κε εξαι­τί­ας των ρόδι­νων χρω­μά­των που ξεδι­πλώ­νο­νται στον ουρα­νό κατά την ανα­το­λή του ήλιου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.