- Διαφήμιση -

Φαράγγι Ριντόμου: Το επιβλητικό δημιούργημα της φύσης στη Μεσσηνία

Το φαράγ­γι του Ριντό­μου απο­τε­λεί ένα πλού­σιο σε γεω­μορ­φο­λο­γι­κά στοι­χεία σχη­μα­τι­σμό, που δημιουρ­γεί ένα μεγα­λειώ­δες σύνο­λο. Σε όλο το μήκος παρα­τη­ρού­με πλη­θώ­ρα γεω­λο­γι­κών φαι­νο­μέ­νων, όπως οι σχε­δόν κατα­κό­ρυ­φες πλα­γιές του, οι έντο­νες πτυ­χώ­σεις του πετρώ­μα­τος και ρήγματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.