- Διαφήμιση -

Το νησί της κυρα-Φροσύνης

Αυτό το μικρό νησί που το μήκος του δεν ξεπερ­νά τα 800 μ και το πλά­τος του τα 500 μ, είναι το μονα­δι­κό νησί στην Ελλά­δα που δεν έχει όνο­μα, αλλά και το μονα­δι­κό λιμναίο που κατοικείται…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.