- Διαφήμιση -

Κουρμανιό Ιωαννίνων: Από τον Αλή πασά στο σήμερα

Το Κουρ­μα­νιό είναι μια από τις παλιές και πιο παρα­δο­σια­κές συνοι­κί­ες των Ιωαν­νί­νων. Μια συνοι­κία που από τον 19οι αιώ­να απο­τέ­λε­σε το κέντρο του εμπο­ρί­ου (με τα μικρο­μά­γα­ζα και τα εργα­στή­ρια να αφθο­νούν), των συναλ­λα­γών, των συνα­ντή­σε­ων, της βόλ­τας και της δια­σκέ­δα­σης (όπως μπο­ρεί να εννοη­θεί αυτή εκεί­νες τις επο­χές) με αρκε­τά κρασοπουλιά.

Η ονο­μα­σία της συνοι­κί­ας αυτής οφεί­λε­ται (σε ποιον άλλον;), στον Αλή πασά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.