- Διαφήμιση -

Ταξίδι στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας

Οι Φιλιάτες προσφέρουν στους επίδοξους επισκέπτες, πανέμορφες πλατείες σε πολλά σημεία του χωριού

Οι Φιλιά­τες Θεσπρω­τί­ας βρί­σκο­νται ΒΔ του νομού Θεσπρω­τί­ας και οι μόνι­μοι κάτοι­κοι  ξεπερ­νούν τους 2.500(ενώ ως Δήμος Φιλια­τών σε συνέ­νω­ση με τα γύρω χωριά φτά­νει σχε­δόν τους 8000).

Οι Φιλιά­τες προ­σφέ­ρουν στους επί­δο­ξους επι­σκέ­πτες, πανέ­μορ­φες πλα­τεί­ες σε πολ­λά σημεία του χωριού, φρο­ντι­σμέ­νες και συντη­ρη­μέ­νες με μερά­κι, περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νες από καφε­τέ­ριες και ταβέρνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ηπει­ρος σήμε­ρα Epirus today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.