- Διαφήμιση -

Η Νάουσα σε ρυθμούς …τρύγου

Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας

Από τις 24 Σεπτεμ­βρί­ου ώς τις 3 Οκτω­βρί­ου ολό­κλη­ρη η Νάου­σα θα κινεί­ται στον ρυθ­μό του τρύ­γου. Τα οινο­ποιεία της θα υπο­δε­χτούν ‑με υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα- επισκέπτες.

Οι βιτρί­νες των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των θα γεμί­σουν με έργα καλ­λι­τε­χνών με θέμα τον τρύ­γο. Ντο­κι­μα­ντέρ, ται­νία και θέα­τρο, γευ­σι­γνω­σί­ες, διη­γή­σεις παρα­μυ­θιών, τεκ­μη­ριω­τι­κή φωτο­γρα­φία, ζωγρα­φι­κή και κερα­μι­κή, βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση, πεζο­πο­ρί­ες και «Ο Καρα­γκιό­ζης Τρυ­γη­τής» θα δώσουν τον δικό τους τόνο στη γιορ­τή του Δήμου Ηρω­ι­κής Πόλης Νάου­σας, ο οποί­ος διορ­γα­νώ­νει Φεστι­βάλ Τρύ­γου, στο πλαί­σιο του ευρω­παϊ­κού προ­γράμ­μα­τος «Interreg Europe Cult-Create».

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.