- Διαφήμιση -

Κεντρική Μακεδονία: Δράσεις για τον Τουρισμό

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιο κοντά στην ιταλική τουριστική αγορά με τη συμμετοχή της στο workshop “Benvenuti in Grecia” (21/5/2021)

Σε μια ακό­μη σημα­ντι­κή εκδή­λω­ση με στό­χο την προ­σέλ­κυ­ση της ιτα­λι­κής του­ρι­στι­κής αγο­ράς έλα­βε μέρος η Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας.  Πρό­κει­ται για το workshop με τίτλο “Benvenuti in Grecia” (δηλ. “Καλώς ήρθα­τε στην Ελλά­δα”) που διορ­γά­νω­σε  δια­δι­κτυα­κά το γρα­φείο του ΕΟΤ στην Ιταλία. 
Το τρι­ή­με­ρο workshop πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τις 12 έως τις 14 Μαΐ­ου  2021 μέσω μιας σύγ­χρο­νης και ιδιαί­τε­ρα λει­τουρ­γι­κής δια­δι­κτυα­κής πλατ­φόρ­μας,  όπου  κάθε εκθέ­της δημιούρ­γη­σε τον δικό του χώρο σε συν­θή­κες εικο­νι­κής πραγματικότητας.
Κατά το τρι­ή­με­ρο της εκδή­λω­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν δεκά­δες B2B συνα­ντή­σεις με του­ρι­στι­κούς πρά­κτο­ρες της Ιτα­λί­ας, που έχουν εκδη­λώ­σει ενδια­φέ­ρον για την Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, προ­κει­μέ­νου να ανα­ζη­τη­θούν περαι­τέ­ρω ευκαι­ρί­ες συνερ­γα­σί­ας. Στη στο­χευ­μέ­νη παρου­σί­α­ση της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, που  πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 13 Μαΐ­ου, προ­βλή­θη­καν όλα τα του­ρι­στι­κά  πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της περιο­χής με προ­με­τω­πί­δα την πόλη της Θεσσαλονίκης.
          «Με τη Θεσ­σα­λο­νί­κη να συν­δέ­ε­ται αερο­πο­ρι­κώς με πέντε Ιτα­λι­κές πόλεις  (Ρώμη, Μιλά­νο, Νάπο­λη, Τρε­βί­ζο, Μπο­λό­νια),  η συγκε­κρι­μέ­νη του­ρι­στι­κή  αγο­ρά έχει μεγά­λο ενδια­φέ­ρον για όλη την Περι­φέ­ρεια μας.  Γι΄ αυτό και συμ­με­τέ­χου­με, στο­χευ­μέ­να και πάντα καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι, σε κάθε σημα­ντι­κό  event  που μπο­ρεί να φέρει απο­τε­λέ­σμα­τα. Στό­χος μας παρα­μέ­νει πάντα ο του­ρι­σμός 365 μέρες, καθώς η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία έχει όλα αυτά τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα για να τον πετύ­χει» δήλω­σε σχε­τι­κά ο  Τομε­άρ­χης Του­ρι­σμού της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Αλέ­ξαν­δρος Θάνος.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.