- Διαφήμιση -

Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων

Θαυμάστε τα ευρήματα του προϊστορικού Ελληνικού Πολιτισμού

Η Ανθρω­πο­λο­γι­κή Εται­ρεία Ελλά­δος (ΑΕΕ — www.aee.gr) σας προ­σκα­λεί να επι­σκε­φθεί­τε τo έργο της στο σπή­λαιο Πετρα­λώ­νων Χαλ­κι­δι­κής και το παρα­κεί­με­νο Ανθρω­πο­λο­γι­κό Μου­σείο, τα οποία βρί­σκο­νται σε μια έκτα­ση 180 περί­που στρεμ­μά­των, 1 χιλιό­με­τρο ΒΑ από το ομώ­νυ­μο χωριό, στους δυτι­κούς πρό­πο­δες του αρχαί­ου όρους Κάλαυ­ρος (που τώρα επο­νο­μά­ζε­ται Κατσί­κα). Μόλις 50 χιλιό­με­τρα ΝΑ της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι ο χώρος όπου είχαν ζήσει οι αρχαιό­τε­ροι — γνω­στοί μέχρι σήμε­ρα — Ευρω­παιοει­δείς (Ευρω­παί­οι) πρόγονοι.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.