- Διαφήμιση -

85η ΔΕΘ — Το πιο λαμπερό γεγονός της xρονιάς

Αφιερωμένη στην Ελλάδα με κεντρικό θεματικό άξονα το τρίπτυχο Παρελθόν - Παρόν- Μέλλον

Παρού­σες στην Έκθε­ση θα είναι και οι 13 Περι­φέ­ρειες της χώρας, οι οποί­ες θα ανα­δεί­ξουν την ιστο­ρι­κή τους συνέ­χεια αλλά και τις προ­ο­πτι­κές ανά­πτυ­ξής τους.

Το ελλη­νι­κό επι­χει­ρείν δίνει το παρόν από κάθε γωνιά της χώρας με τη δυνα­μι­κή παρου­σία της Κεντρι­κής Ένω­σης Επι­με­λη­τη­ρί­ων Ελλά­δος (ΚΕΕΕ), αλλά και την αυτό­νο­μη συμ­με­το­χή των Επι­με­λη­τη­ρί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η φετι­νή ΔΕΘ, μετά την επι­τα­κτι­κή ανα­βο­λή της περ­σι­νής διορ­γά­νω­σης, δίνει σημα­ντι­κή βαρύ­τη­τα στο κομ­μά­τι της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και δη των μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων, οι οποί­ες απο­τε­λούν και τη ραχο­κο­κα­λιά της ελλη­νι­κής οικονομίας.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.