- Διαφήμιση -

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε 3 περιοχές

Η Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Χαλ­κι­δι­κής Αικα­τε­ρί­νη Ζωγρά­φου απο­φά­σι­σε την απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας πεζών και τρο­χο­φό­ρων κάθε είδους αύριο (6/8) σε περιο­χές των δήμων Κασ­σάν­δρας, Σιθω­νί­ας και Αριστοτέλη.

Ειδι­κό­τε­ρα, την απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας πεζών και τρο­χο­φό­ρων κάθε είδους, στους Δήμους Κασ­σάν­δρας, Σιθω­νί­ας και Αρι­στο­τέ­λη στις κάτω­θι περιο­χές από Ω/08:00΄ της 06-08-2023 μέχρι την Ω/20:00΄ της 06-08-2023,

α) στη Χερ­σό­νη­σο Κασ­σάν­δρας («Κορυ­φο­γραμ­μή» (από Κασ­σαν­δρι­νό μέχρι Αγία Παρα­σκευή), «Αρά­πης» και «Χαλ­κο­βού­νι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

β) στη Χερ­σό­νη­σο Σιθω­νί­ας (Κορυ­φο­γραμ­μή Δρα­γουν­δέ­λι από Μελισ­σο­κο­μι­κό Συνε­ται­ρι­σμό μέχρι και την Συκιά),

γ) στο Δήμο Αρι­στο­τέ­λη (Κομί­τσα μέχρι Ουρα­νού­πο­λη – Τσά­μια Στρα­τω­νί­κης – Φυσώ­κα – Σκο­πευ­τή­ριο Στρατωνίου).

Για την εφαρ­μο­γή του μέτρου απο­δε­χό­μα­στε τον σχε­δια­σμό της Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σί­ας Πολυ­γύ­ρου ως κάτωθι :

– Τα σημεία ελέγ­χου και απα­γό­ρευ­σης εισό­δου με την συν­δρο­μή της ΕΛ.ΑΣ. στην συμ­βο­λή των δασι­κών δρό­μων με τις αντί­στοι­χες επαρ­χια­κές και δημο­τι­κές οδούς.

– Η απο­μά­κρυν­ση όλων των ευρι­σκο­μέ­νων στο δάσος από τα περι­πο­λι­κά οχή­μα­τα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθε­λο­ντι­κών οργα­νώ­σε­ων (πεζών ή επο­χού­με­νων), που συμ­με­τέ­χουν στην πυρο­προ­στα­σία της Π.Ε. Χαλκιδικής.

– Κατα­γρα­φή των πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας όλων των οχη­μά­των που κινού­νται στο δάσος.

– Οι Δήμοι και οι ιδιο­κτή­τες των Δασι­κών εκτά­σε­ων της Π.Ε. Χαλ­κι­δι­κής των παρα­πά­νω περιο­χών, να προ­βούν στη λήψη όλων των απαι­τού­με­νων προ­λη­πτι­κών μέτρων και συστά­σε­ων σε συνερ­γα­σία με την Πυρο­σβε­στι­κή Υπηρεσία.

Η εφαρ­μο­γή της Από­φα­σης ανα­τί­θε­ται στην Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Χαλ­κι­δι­κής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής.

Οι παρα­βά­τες της Από­φα­σης τιμω­ρού­νται με διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο τρια­κο­σί­ων (300) ευρώ, σύμ­φω­να με την παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82/Α΄/2022). Αρμό­διες αρχές για τη δια­σφά­λι­ση εφαρ­μο­γής της από­φα­σης απα­γό­ρευ­σης και τη βεβαί­ω­ση του προ­στί­μου, ορί­ζο­νται τα αρμό­δια όργα­να της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας και της Δημο­τι­κής Αστυνομίας.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.