- Διαφήμιση -

Το χωριό που θα σας κάνει να πείτε: «Σαν την ορεινή Χαλικιδική δεν έχει»

«Σαν τη Χαλ­κι­δι­κή δεν έχει», συνη­θί­ζουν να λένε οι βορειο­ελ­λα­δί­τες και θα συμ­φω­νή­σου­με, προ­σθέ­το­ντας πως «σαν τη Χαλ­κι­δι­κή δεν έχει και τον χει­μώ­να». Αν στο μυα­λό σας την έχε­τε συν­δέ­σει με καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές και μπά­νια στις ονει­ρι­κές της παρα­λί­ες, θα ανα­θε­ω­ρή­σε­τε μόλις ανα­κα­λύ­ψε­τε και την άλλη πλευ­ρά της… τη χειμερινή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.