- Διαφήμιση -

Δωρεάν μαθήματα σκι για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο χιονοδρομικό Σελίου

Με τη βοήθεια 10 εκπαιδευτών!

Στο εθνι­κό χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο Σελί­ου οι υπεύ­θυ­νοι του χιο­νο­δρο­μι­κού κέντρου έχουν απο­φα­σί­σει να προ­σφέ­ρουν δωρε­άν μαθή­μα­τα σκι σε παι­διά με ανα­πη­ρία, αλλά και να τους μυή­σουν και στα υπό­λοι­πα χει­με­ρι­νά σπορ.

Με τη βοή­θεια των 10 εκπαι­δευ­τών, τα παι­διά θα ανέ­βουν στο κάθι­σμα του τελε­φε­ρίκ, θα βάλουν τα ειδι­κά πέδι­λα και θα κάνουν σκι σε μια από τις πίστες, απο­λαμ­βά­νο­ντας την ενα­έ­ρια δια­δρο­μή, πάντα υπό την καθο­δή­γη­ση και επί­βλε­ψη των ειδικών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.