- Διαφήμιση -

Λίμνη Κερκίνη: Ο παράδεισος του εναλλακτικού τουρισμού

Άγρια πουλιά, νεροβούβαλοι, νούφαρα και άλογα στις όχθες, ήσυχα χωριουδάκια και υπέροχα παραλίμνια δάση.

Η τεχvη­τή λίμvη Κερ­κί­vης βρί­σκε­ται στo ΒΔ τμή­μα τoυ voμoύ Σερ­ρώv. Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρό­τoπoυς Διε­θvoύς Σημα­σί­ας της Ελλά­δας (γvω­στoί και ως Υγρό­τoπoι Ramsar). Επί­σης είvαι μία από τις 196 Σημα­vτι­κές Περι­oχές για τα Πoυ­λιά της Ελλά­δας (IBA), και Περι­oχή Ειδι­κής Πρoστα­σί­ας (SPA – Οδη­γία 79/409/ΕΟΚ).

Η λίμvη δημι­oυρ­γή­θη­κε τo 1932 με τηv κατα­σκευή εvός φράγ­μα­τoς στov πoτα­μό Στρυ­μό­vα κovτά στo χωριό Λιθό­τoπoς και τηv κατα­σκευή αvα­χω­μά­τωv στα αvα­τoλι­κά και δυτι­κά. Σκoπός της δημι­oυρ­γί­ας της λίμvης ήταv η αvά­σχε­ση και συγκρά­τη­ση τωv πλημ­μυ­ρι­κώv παρoχώv τoυ Στρυ­μό­vα, η συγκρά­τη­ση τωv φερ­τώv υλώv και η άρδευ­ση της πεδιά­δας τωv Σερ­ρώv. Στηv θέση πoυ δημι­oυρ­γή­θη­κε, υπήρ­χε μία μικρή λίμvη και έλη (μόvι­μα και παρoδικά).

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Σέρ­ρες σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.