- Διαφήμιση -

H Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας

Ένας εξαιρετικά σημαντικός υδροβιότοπος για τη χώρα μας

Η Λιμνο­θά­λασ­σα της Γιά­λο­βας είναι από τους σημα­ντι­κό­τε­ρος υδρο­βιό­το­πους της Ευρώ­πης, καθώς απο­τε­λεί το νοτιό­τε­ρο μετα­να­στευ­τι­κό σταθ­μό των απο­δη­μη­τι­κών που­λιών των Βαλ­κα­νί­ων από και προς την Αφρι­κή.  Βρί­σκε­ται 7 χιλιό­με­τρα βόρεια της Πύλου, ανά­με­σα στον οικι­σμό Γιά­λο­βα και τον όρμο της Bοϊ­δο­κοι­λιάς, σε μια έκτα­ση, 6.000 στρεμ­μά­των. Η Λιμνο­θά­λασ­σα της Γιά­λο­βας είναι γνω­στή και ως Διβά­ρι (από τη λατι­νι­κή λέξη vivarium, που σημαί­νει «ιχθυο­τρο­φείο»), με το μεγα­λύ­τε­ρο βάθος να μην ξεπερ­νά τα 4 μέτρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.