- Διαφήμιση -

Πικρολίμνη Κιλκίς

Γνωστή για τις ιαματικές και καλλυντικές της ιδιότητες

Η Πικρο­λί­μνη βρί­σκε­ται 22 χλμ από το Κιλ­κίς και 31 χλμ από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πρό­κει­ται για αβα­θή λίμνη με μέσο βάθος το 1 μέτρο, με ιδιαί­τε­ρη γεω­λο­γία. Ο πυθ­μέ­νας της λίμνης απο­τε­λεί­ται από πηλό με θειού­χες ενώ­σεις και νιτρι­κά άλα­τα. Υπάρ­χουν επί­σης και πηγές μεταλ­λι­κού νερού, ωστό­σο, το νερό της λίμνης έχει υψη­λή αλα­τό­τη­τα (τρεις φορές μεγα­λύ­τε­ρη από της Νεκράς Θάλασ­σας). Στη λίμνη λει­τουρ­γεί Πηλο­θε­ρα­πευ­τή­ριο και το καλο­καί­ρι η πηλο­θε­ρα­πεία γίνε­ται εντός της λίμνης στην ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νη όχθη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.