- Διαφήμιση -

ΣΥΔΝΕΫ: Το ABC ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο

ΣΥΔΝΕΫ. Σε δημό­σια συγ­γνώ­μη προς τον Αρχιε­πί­σκο­πο Αυστρα­λί­ας Μακά­ριο ανα­γκά­σθη­κε  ο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κός οργα­νι­σμός ABC της Αυστρα­λί­ας, ο οποί­ος είχε προ­βεί σε ανα­κρι­βή και παρα­πλα­νη­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα για τον Αρχιε­πί­σκο­πο και την Αρχιε­πι­σκο­πή Αυστραλίας.

Η Αρχιε­πι­σκο­πή εξέ­δω­σε το ακό­λου­θο ανακοινωθέν:

«Η Ιερά Αρχιε­πι­σκο­πή Αυστρα­λί­ας χαι­ρε­τί­ζει με ικα­νο­ποί­η­ση την ανα­δί­πλω­ση του ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού Οργα­νι­σμού ABC και την έκφρα­ση συγ­γνώ­μης προς τον Αρχιε­πί­σκο­πο κ.κ. Μακά­ριο για τα όσα ψευ­δή, δια­στρε­βλω­τι­κά και εντέ­λει συκο­φα­ντι­κά είχε δημο­σιεύ­σει τον Απρί­λιο του τρέ­χο­ντος έτους σε βάρος του Σεβα­σμιω­τά­του, της Ελλη­νορ­θο­δό­ξου Εκκλη­σί­ας και της Ελλη­νι­κής Ομο­γέ­νειας της Αυστραλίας

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.