- Διαφήμιση -

«Πράσινος Περίπατος» στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Μία από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις

Μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες αστι­κές παρεμ­βά­σεις που ανα­μέ­νε­ται να αλλά­ξουν ριζι­κά την εικό­να του Δήμου Κορ­δε­λιού Ευό­σμου, δίνο­ντας πνοή πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης στον αστι­κό ιστό, δρο­μο­λο­γεί η δημο­τι­κή αρχή.

Τον σχε­δια­σμό του μακρό­πνο­ου αυτού έργου, του λεγό­με­νου «Πρά­σι­νου Περι­πά­του», το οποίο ορα­μα­τί­στη­κε ο δήμαρ­χος Κορ­δε­λιού Ευό­σμου Κλε­άν­θης Μαν­δα­λια­νός, ανέ­λα­βε η ομά­δα του Πολι­τι­κού Μηχα­νι­κού – Συγκοι­νω­νιο­λό­γου και Ειδι­κού Συμ­βού­λου του δημάρ­χου, Σταύ­ρου Κων­στα­ντι­νί­δη, προ­χω­ρώ­ντας στην εκπό­νη­ση της σχε­τι­κής προμελέτης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.