- Διαφήμιση -

8 Μαΐου 1936: Ο ματωμένος Μάης του ‘36 στην Θεσσαλονίκη

Η δεκα­ε­τία του ’30 ήταν μία χρο­νι­κή περί­ο­δος που εξαι­τί­ας του οικο­νο­μι­κού κραχ του 1929 προ­κλή­θη­καν κατα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις στην οικο­νο­μία σε όλο, σχε­δόν, τον κόσμο. Στην Ελλά­δα τον Μάιο του 1932, επί κυβερ­νή­σε­ως Ελευ­θε­ρί­ου Βενιζέλου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.