- Διαφήμιση -

Tέλος στην ασυλία αστυνομικών: Εκσυγχρονίζεται το Πειθαρχικό Δίκαιο του προσωπικού της ΕΛΑΣ

Τέλος στην ασυ­λία και στην αίσθη­ση ακα­τα­δί­ω­κτου για ορι­σμέ­νους ‑κακούς- αστυ­νο­μι­κούς δίνει το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη και το Αρχη­γείο της ΕΛΑΣ με τον εκσυγ­χρο­νι­σμό και την ολι­κή ανα­μόρ­φω­ση του πει­θαρ­χι­κού δικαί­ου του ένστο­λου προ­σω­πι­κού της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας..

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.