- Διαφήμιση -

Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»: Εστάλησαν τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφία στις δικαιούχους

Ξεκί­νη­σε την Τετάρ­τη 8 Μαΐ­ου η απο­στο­λή των πρώ­των ενη­με­ρω­τι­κών SMS στις νέες ηλι­κια­κές ομά­δες δικαιού­χων του Εθνι­κού Προ­γράμ­μα­τος για την Πρό­λη­ψη του Καρ­κί­νου του Μαστού «Φώφη Γεννηματά»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.