- Διαφήμιση -

Έρχεται η νέα γενιά της εφαρμογής έκτακτης ανάγκης 112 από την Πολιτική Προστασία

Ο ενιαί­ος Ευρω­παϊ­κός Αριθ­μός Έκτα­κτης Ανά­γκης 112 απο­τε­λεί μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη υπη­ρε­σία επι­κοι­νω­νιών. Όταν ένας πολί­της βρί­σκε­ται σε ανά­γκη ή κίν­δυ­νο και χρειά­ζε­ται άμε­ση βοή­θεια στην Ελλά­δα ή την Ε.Ε., μπο­ρεί να επι­κοι­νω­νή­σει με το 112 χωρίς χρέωση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.