- Διαφήμιση -

Εγκαινιάστηκε το κοινωνικό κομμωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης – Ζέρβας: «Κυψέλη φροντίδας κι αξιοπρέπειας»

Η λει­τουρ­γία του κοι­νω­νι­κού κομ­μω­τη­ρί­ου στη­ρί­ζε­ται εν πολ­λοίς στη δύνα­μη του εθε­λο­ντι­σμού, αφού οι κομ­μω­τές που υπο­στη­ρί­ζουν την προ­σπά­θεια θα προ­σφέ­ρουν εθε­λο­ντι­κά φρο­ντί­δα και περι­ποί­η­ση σε ευά­λω­τους πολίτες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.