- Διαφήμιση -

Τέμπη: Συναυλία μνήμης για τους 57 νεκρούς στην Θεσσαλονίκη

Συναυ­λία στη μνή­μη των θυμά­των των Τεμπών διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή 31 Μαρ­τί­ου ο Δήμος Καλα­μα­ριάς σε συνερ­γα­σία με την Ορχή­στρα και τη Χορω­δία Νέας Γενιάς. 40 μου­σι­κοί επί σκη­νής θα παρου­σιά­σουν μια γκά­μα μου­σι­κών ακου­σμά­των, ενώ στό­χος της εκδή­λω­σης είναι να στη­ρι­χτούν συναι­σθη­μα­τι­κά οι οικο­γέ­νειες και οι φίλοι των θυμάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.