- Διαφήμιση -

Άνοιξε η πλατφόρμα tickets.gov.gr: Με ψηφιακό εισιτήριο η είσοδος στα γήπεδα

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα tickets.gov.gr και οι φίλα­θλοι μπο­ρούν να πλη­ρο­φο­ρη­θούν το πώς θα προ­σθέ­σουν το εισι­τή­ριό τους στο Gov.gr. Wallet, πώς θα το ταυ­το­ποι­ή­σουν, καθώς από τις 9 Απρι­λί­ου, η επι­στρο­φή στα γήπε­δα τόσο για τους αγώ­νες της Super League 1, όσο και του ελλη­νι­κού Κυπέλ­λου, θα γίνε­ται ψηφια­κά με το εισι­τή­ριο στο Gov.gr Wallet…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.