- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Συνο­λι­κά παρή­λα­σαν 20 σχο­λεία, Δημο­τι­κά, Γυμνά­σια και Λύκεια της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Κατά τη διάρ­κεια της παρέ­λα­σης πέτα­ξαν, μάλι­στα, και δύο F‑16, ένα εκ των οποί­ων της ομά­δας «Ζευς», και το θρυ­λι­κό Spitfire…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.