- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Το Γενί Τζαμί ανοίγει για το Ραμαζάνι, για πρώτη φορά από το 1922

Το ιστο­ρι­κό μνη­μείο Γενί Τζα­μί χρη­σι­μο­ποιεί­ται σήμε­ρα ως εκθε­σια­κός χώρος της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης και θα ανοί­ξει στις 10 Απρι­λί­ου για το Ραμα­ζά­νι των μου­σουλ­μά­νων της Θεσσαλονίκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.