- Διαφήμιση -

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: το υπουργείο Πολιτισμού θέλει να δώσει σε ιδιώτες τις ανασκαφές

Ο Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων κατη­γο­ρεί το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού ότι με ρύθ­μι­ση που προ­ω­θεί ανοί­γει τον δρό­μο «για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση κάθε πτυ­χής και αρμο­διό­τη­τας της Αρχαιο­λο­γι­κής Υπηρεσίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.