- Διαφήμιση -

Οι Ομπρέλες — Ένα από τα πιο γνωστά εικονογραφικά μοτίβα του Γιώργου Ζογγολόπουλου

Για τη Θεσσαλονίκη ένα ακόμη σήμα κατατεθέν μαζί με τον Λευκό Πύργο

Το γλυ­πτό Ομπρέ­λες του Γιώρ­γου Ζογ­γο­λό­που­λου απο­τε­λεί ένα από τα πιο γνω­στά εικο­νο­γρα­φι­κά μοτί­βα του καλ­λι­τέ­χνη. Ομπρέ­λες βρί­σκου­με τοπο­θε­τη­μέ­νες στη Νέα Παρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο ύψος του αγάλ­μα­τος του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου πλη­σί­ον του ξενο­δο­χεί­ου Μακε­δο­νία Παλ­λάς, στην είσο­δο του Μακε­δο­νι­κού Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέχνης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η  Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.