- Διαφήμιση -

Κυνήγι τρούφας στα Μετέωρα

Με σημαντική συμμετοχή επισκεπτών απ' όλο τον κόσμο

Κάθε χρό­νο, το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας Μετε­ώ­ρων και Μου­σείο Μανι­τα­ριών στα πλαί­σια της προ­σπά­θειας του για ανά­δει­ξη εναλ­λα­κτι­κών του­ρι­στι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, που ανα­δει­κνύ­ουν το φυσι­κό μας πλού­το, διορ­γα­νώ­νει κυνή­γι τρού­φας στην περιο­χή των Μετεώρων.

Εξει­δι­κευ­μέ­να τρου­φό­σκυ­λα, με τον εκπαι­δευ­τή τους, επι­δί­δο­νται στην εύρε­ση του μονα­δι­κού αυτού καρ­πού της ελλη­νι­κής φύσης, προ­σφέ­ρο­ντας ένα ανε­πα­νά­λη­πτο θέαμα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Τρί­κα­λα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.