- Διαφήμιση -

Βόλτα στην ατμοσφαιρική Μπαρμπούτα

Η συνοικία- στολίδι για την πόλη της Βέροιας

Η ονο­μα­στή Μπαρ­μπού­τα, η γρα­φι­κή παλιά εβραϊ­κή συνοι­κία, βρί­σκε­ται στο βορειο­δυ­τι­κό κομ­μά­τι της Βέροιας και κερ­δί­ζει εύκο­λα τις εντυ­πώ­σεις με τα επι­βλη­τι­κά αρχο­ντι­κά με κερα­μι­δέ­νιες στέ­γες και τα σαχνι­σιά (αυτές οι χαρα­κτη­ρι­στι­κές εξο­χές των κτη­ρί­ων, που μοιά­ζουν με κλει­στά μπαλ­κο­νά­κια), τα πετρό­χτι­στα δρο­μά­κια που ελίσ­σο­νται ανά­με­σά τους και τις στο­ές που βγά­ζουν στο σύγ­χρο­νο κέντρο της πόλης συν­θέ­τουν το πορ­τρέ­το της. Φυσι­κά η Εβραϊ­κή Συνα­γω­γή, που ανα­στη­λώ­θη­κε το 1977, αξί­ζει της προ­σο­χής σας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.