- Διαφήμιση -

Το δάσος της Βασιλικής

Ένας μικρός θησαυρός για τους λάτρεις της πεζοπορίας και όχι μόνο

Το δάσος της Βασι­λι­κής βρί­σκε­ται στο νότιο τμή­μα της ορο­σει­ράς του Ταϋ­γέ­του, 8 χλμ. νοτιό­τε­ρα της κορυ­φής του, και εκτεί­νε­ται σε περί­που 11.000 δασι­κά στρέμ­μα­τα. Πρό­κει­ται για ένα σχε­τι­κά απο­μο­νω­μέ­νο δάσος, το οποίο περι­βάλ­λε­ται από κορυ­φές. Η πρό­σβα­ση σε αυτό γίνε­ται από το Εξω­χώ­ρι, και υπάρ­χει δρό­μος που μπο­ρεί κανείς να ακο­λου­θή­σει εντός του δάσους για 21 χλμ.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.