- Διαφήμιση -

Φράγμα Φανερωμένης: Η Ζωοδόχος Πηγή του βυθού

Από το «θυσιαζόμενο» ναό -που θα κατέληγε, αργά ή γρήγορα, στο βυθό- αφαιρέθηκαν έγκαιρα το τέμπλο και οι εικόνες, όπως βεβαίως και κάθε άλλο θρησκευτικό- λατρευτικό σκεύος.

Το φράγ­μα της Φανε­ρω­μέ­νης βρί­σκε­ται 7 χλμ δυτι­κά του χωριού Ζαρού και περί­που 7 χλμ βόρεια του Τυμπα­κί­ουστην περι­φέ­ρεια του χωριού Φανε­ρω­μέ­νη της επαρ­χί­ας Πυρ­γιώ­τισ­σας. Βρί­σκε­ται σε μια υπέ­ρο­χη τοπο­θε­σία, μέσα σε μια κατα­πρά­σι­νη κοι­λά­δα στους νότιους πρό­πο­δες του Ψηλο­ρεί­τη και καλύ­πτει μια έκτα­ση 1000 περί­που στρεμ­μά­των και χωρη­τι­κό­τη­τας 20 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κυβι­κών μέτρων.

Η μοί­ρα της μικρής εκκλη­σί­ας ήταν προ­γε­γραμ­μέ­νη από την ώρα που απο­φα­σί­στη­κε η κατα­σκευή του μεγά­λου έργου.

Οι ιδιο­κτη­σί­ες είχαν απαλ­λο­τριω­θεί προ πολ­λού και η δημιουρ­γία της μεγά­λης τεχνη­τής «λίμνης» θα κατα­σκέ­πα­ζε με νερά την περιο­χή από τον οικι­σμό Λαλου­μά, μέχρι το σημείο του «τεί­χους», από τη μεριά της Φανε­ρω­μέ­νης, το οποίο οριο­θε­τού­σε το χώρο του ταμιευ­τή­ρα που χωρά πολ­λά κυβι­κά μέτρα νερού, καλύ­πτο­ντας μια έκτα­ση πολ­λών στρεμμάτων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.