- Διαφήμιση -

Καθολικό μονής Βαρσαμόνερου — Ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία της Κρήτης

Με θαυμάσιο τοιχογραφικό διάκοσμο

Ο ναός είναι κατά­γρα­φος με τοι­χο­γρα­φί­ες υψη­λής ποιό­τη­τας, που εκτε­λέ­στη­καν στα­δια­κά και εκφρά­ζουν τις επι­μέ­ρους καλ­λι­τε­χνι­κές τάσεις δια­φο­ρε­τι­κών ζωγρά­φων, που όμως εντάσ­σο­νται στην ίδια καλ­λι­τε­χνι­κή παρά­δο­ση της περιό­δου από τα τέλη του 14ου ως τις πρώ­τες δεκα­ε­τί­ες του 15ου αι., η οποία συμπί­πτει με την έναρ­ξη καθό­δου στην Κρή­τη κων­στα­ντι­νου­πο­λι­τών λογί­ων και ζωγράφων.

Οι τοι­χο­γρα­φί­ες του βόρειου κλί­τους, που είναι και οι αρχαιό­τε­ρες, με τις παρα­στά­σεις των 24 Οίκων του Ακα­θί­στου Ύμνου, εντάσ­σο­νται στον ευρύ­τε­ρο κύκλο της επαρ­χια­κό­τε­ρης παλαιο­λό­γειας ζωγρα­φι­κής των τελευ­ταί­ων δεκα­ε­τιών του 14ου αι.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.