- Διαφήμιση -

Κουλές Απτέρας — Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα

Δεν είναι τυχαίο ότι ξεχωρίζει καθώς αποτελεί επιβεβαιωμένα το φρουριακό συγκρότημα της εποχής του

Η Κρή­τη απο­τε­λεί από μόνη της έναν προ­ο­ρι­σμό που μπο­ρεί να σε κρα­τή­σει εκεί για μέρες και πάντα να ανα­κα­λύ­πτεις κάτι νέο και συναρ­πα­στι­κό που σε κάνει να μην θες να απο­χω­ρι­στείς το νησί. Παρό­λο που έχει ταυ­τι­στεί στις καρ­διές των επι­σκε­πτών με το καλο­καί­ρι, μπο­ρού­με να σου πού­με με σιγου­ριά ότι απο­λαμ­βά­νουν εξί­σου πολύ αν και με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο τις δια­κο­πές τους εκεί όσοι πηγαί­νουν το χει­μώ­να. Για­τί είναι το νησί που όχι μόνο συν­δυά­ζει βου­νό και θάλασ­σα αλλά ταυ­τό­χρο­να προ­σφέ­ρει δια­φο­ρε­τι­κές εμπει­ρί­ες, φιλο­ξε­νία, πολ­λά αξιο­θέ­α­τα, γαστρο­νο­μι­κές απο­λαύ­σεις και δυνα­τό­τη­τα να επι­σκε­φθείς σπου­δαί­ους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους. Ένα από τα όχι και τόσο γνω­στά μέρη που σου προ­τεί­νου­με να βάλεις στη λίστα σου στο επό­με­νο ταξί­δι σου στην Κρή­τη είναι το φρού­ριο Κου­λές Απτέ­ρας στα Χανιά. Ένα εντυ­πω­σια­κό οικο­δό­μη­μα με αρχι­τε­κτο­νι­κή περα­σμέ­νων αιώ­νων και μεγά­λη ιστο­ρία. Βρί­σκε­ται δεν πολύ κοντά σε ένα έρη­μο και διά­ση­μο χωριό της Κρή­της. Μπο­ρείς, λοι­πόν, να συν­δυά­σεις με αυτό τον τρό­πο την επί­σκε­ψή σου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.