- Διαφήμιση -

Κρήτη-Άσκηση σεισμού και μηνύματα από το 112

Την απο­στο­λή μηνυ­μά­των 112 προς τους κατοί­κους της Κρή­της τη Δευ­τέ­ρα 22/04/2024 και την Τρί­τη 23/04/2024 για τις ανά­γκες διε­ξα­γω­γής της Άσκη­σης Σει­σμού «Μίνω­ας 2024» ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προστασίας …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.