- Διαφήμιση -

Αλλαγές στο ωράριο ολοήμερων σχολείων

Αλλά­ζει το ωρά­ριο των ολο­ή­με­ρων δημο­τι­κών σχο­λεί­ων από το νέο έτος, δίνο­ντας την δυνα­τό­τη­τα από τους μαθη­τές και τις μαθή­τριες να απο­χω­ρούν και στις 14:55, μετά το πέρας της πρώ­της διδα­κτι­κής ώρας της δεύ­τε­ρης ζώνης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.