- Διαφήμιση -

Λίμνη Κουρνά — Η μοναδική φυσική λίμνη σε νησί στην Μεσόγειο

Ανάλογα την εποχή, τον καιρό ακόμα και την ώρα τα χρώματα της αλλάζουν

Βρί­σκε­ται στα όρια του δήμου Απο­κο­ρώ­νου στα ανα­το­λι­κά του νομού Χανί­ων, κοντά στα όρια με τον νομό Ρεθύ­μνου και σε από­στα­ση 2.5 χλμ. από τη θάλασ­σα. Απέ­χει 4 χλμ. περί­που από τον παρα­θα­λάσ­σιο οικι­σμό Γεωρ­γιού­πο­λη και 2,5 χλμ. από τον ομώ­νυ­μο οικι­σμό Κουρ­νάς.

Είναι τοπο­θε­τη­μέ­νη στις βόρειες παρυ­φές των Λευ­κών Ορέ­ων της Κρή­της και προ­σφέ­ρε­ται για εκδρο­μές όλο τον χρό­νο. Το ακρι­βές υψό­με­τρο και οι δια­στά­σεις της λίμνης μετα­βάλ­λο­νται κατά τη διάρ­κεια του έτους, απο­κα­λύ­πτο­ντας την αμμώ­δη όχθη της τους καλο­και­ρι­νούς μήνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.